ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ

Ο Ροταριανός Όμιλος Κομοτηνής «Ροδόπη» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μια υποτροφία σε φοιτητή – φοιτήτρια χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος, που φοιτούσε σε προπτυχιακό επίπεδο ή σε επίπεδο Ανωτέρας ΙΙ, στην σχολή πιάνου, σε αναγνωρισμένο από την Ελληνική πολιτεία Μουσικό Ίδρυμα, Σχολή ή Ωδείο και εισήχθη σε πανεπιστημιακή σχολή στην Κομοτηνή.

Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης, μόνο στο Θρακικό Πνευματικό Κέντρο-Θρακικό Ωδείο Κομοτηνής και έχει ετήσια διάρκεια, από 1η Οκτωβρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015, με δυνατότητα ανανέωσης, ανάλογα με απόφαση του νέου Δ.Σ. για τη χρονιά 2015-2016 του Ροταριανού Ομίλου Κομοτηνής «Ροδόπη».

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο ποσόν χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1400 €) και θα χορηγείται απευθείας στο Θρακικό Πνευματικό Κέντρο-Θρακικό Ωδείο Κομοτηνής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε διάτρητο πλαστικό φάκελο (folder) και με τη σειρά που αναγράφονται παρακάτω, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με πίνακα περιεχομένων των εγγράφων που κατατίθενται.

1)       Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό συμπληρωμένη ευανάγνωστα.

2)       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

3)       Δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου (σύντομο και περιεκτικό).

4)       Βεβαίωση αποδοχής από το Θρακικό Πνευματικό Κέντρο-Θρακικό Ωδείο Κομοτηνής

5)       Βεβαίωση σπουδών πιάνου σε αναγνωρισμένη Σχολή ή Ωδείο της ημεδαπής, άλλων πτυχίων κλπ

6)       Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20000 €) ετησίως.

7)       Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν)

8)       Υπεύθυνη δήλωση του/της  υποψηφίου ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και ότι δεν λαμβάνει παρόμοια υποτροφία από άλλη πηγή για το ίδιο διάστημα.

 

 

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλη πηγή.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν ενώπιον της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία θα επιλέξει τον/την δικαιούχο της υποτροφίας.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά και την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014  στη Γραμματεία του Θρακικού Πνευματικού Κέντρου-Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής (Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 3, 691 00 Κομοτηνή, τηλέφωνα : 2531081531-2) , Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 14.00.  Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα παραδίδονται στη Γραμματεία του Θρακικού Πνευματικού Κέντρου-Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής, είτε ιδιοχείρως μέχρι τις 14:00 της 30ης.09.2014, είτε ταχυδρομικώς, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τα δικαιολογητικά κρατούνται εμπιστευτικά στη Γραμματεία και δεν επιστρέφονται.