ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΤ. 2017-18 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ροταριανή Περιφέρεια 2484

Αγαπητοί μου,

Η Επιτροπή Υποδείξεως Διοικητή της 2484 Περιφέρειας κατά τη συνεδρίασή της του Σαββάτου 14 Μαρτίου 2015 αποφάσισε μεταξύ 5 εγκύρων υποψηφιοτήτων αξίων ροταριανών να υποδείξει για το αξίωμα του Διοικητή της Περιφέρειάς μας για τη ροταριανή χρονιά 2017-2018 τον ροταριανό Ηλία Κατσίκη του Ρ.Ο. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Εγχειριδίου Διαδικασιών (Manual of Procedure), του Εσωτερικού Κανονισμού του Δ. Ρόταρυ (R.I. Bylaws) και του κώδικα πολιτικών του Δ. Ρόταρυ (Rotary Code of Policies: Sections 17.040 – 19.030 – 26.100), καλείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών, όποιος όμιλος το επιθυμεί να υποβάλλει ανταγωνιστική υποψηφιότητα με την έγγραφη υποστήριξη τουλάχιστον 5 Ομίλων, εκπεφρασμένη με τη μορφή απόφασης ολομέλειας των ομίλων σε μια από τις τακτικές τους εβδομαδιαίες συναντήσεις. Οι ανταγωνιστικές υποψηφιότητες μαζί με τις αποφάσεις των υποστηρικτών ομίλων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail του Διοικητή με κοινοποίηση στον Γραμματέα της Περιφέρειας το αργότερο έως τα μεσάνυχτα της 25ης Μαρτίου. Εάν υπάρξουν ανταγωνιστικές υποψηφιότητες ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία επιστολικής ψηφοφορίας (ballot by mail).

Με φιλικούς ροταριανούς χαιρετισμούς,

Κώστας Καρβούνης